De Sport BSO
Inleiding

Pedagogisch beleidsplan

Dagritme

Ouderraad

Klachtenregeling

Kinderopvangtoeslag

Inspectierapport

Algemene voorwaarden

A.V.G., privicy policy


Klachtenregeling


Interne klachtenregeling Sport BSO

De Sport BSO aangesloten bij de De Geschillencommissie Kinderopvang.

Alvorens ouders gebruik wensen te maken van De Geschillencommissie Kinderopvang, dienen zij eerst onze interne klachtenregeling procedure te doorlopen.


Procedure:

1. Bij een klacht bespreekt u dit met de betrokken leid(st)er.

2. Is de bespreking van de klacht niet naar wens verlopen of het

probleem niet opgelost, dan gelieve dit met de hoofd-leid(st)er te

bespreken.

3. Is de bespreking van de klacht bij de hoofdleid(st)er niet naar wens

verlopen of het probleem niet opgelost, dan gelieve contact op te  

nemen met de directie van Sport BSO. Is de aard van de  klacht

mogelijk pijnlijk of gevoelig voor de betrokken  (sport)leid(st)er, dan

kunt u eventueel rechtstreeks contact met de directie opnemen.

Daarnaast is het misschien goed om met de ouderraad van

gedachten te wisselen.

4. Is de bespreking van de klacht bij de directie niet naar wens verlopen

of het probleem niet opgelost, dan gelieve u te wenden tot de

De Geschillencommissie Kinderopvang, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.


https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/


Het Klachtenloket Kinderopvang

Voordat u een klacht indient bij de Geschillencommissie, doet u er verstandig aan het Klachtenloket Kinderopvang in te schakelen. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie.

De Wet Kinderopvang bepaalt dat alle organisaties voor kinderopvang een oudercommissie (OC) moeten hebben. In een OC kunnen ouders invloed hebben op de kwaliteit en de organisatie van de opvang.

https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/nieuws/2015/05/wet-kinderopvang-aangenomen/


Disclaimer
Wij staan open voor feedback
Inschrijven bij de BSO